Bindend studieadvies een jaar opgeschort

Het College van Bestuur heeft in verband met de coronacrisis besloten om voor het studiejaar 2019-2020 af te zien van het Bindend Studieadvies.

De afgelopen maanden zijn er op alle Nederlandse universiteiten en hogescholen vele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk zijn normale loop kan behouden. Dat lukt uiteraard niet altijd even goed en daarom heeft het ministerie de onderwijsinstellingen onlangs geadviseerd om voor dit studiejaar af te zien van het Bindend Studieadvies. Het College van Bestuur van Windesheim heeft afgelopen week gehoor gegeven aan deze oproep.

Het besluit geldt voor de studenten die, gerekend vanaf 12 maart, het propedeutische examen nog niet behaald hebben. Het betreft de voltijdse, deeltijdse en duale studenten van de Associate degrees en bacheloropleidingen in alle domeinen behalve BMR, maar weer wél voor de studenten van de BMR-opleiding Global Project en Change Management. Voor de andere studenten van BMR geldt de eerder al gecommuniceerde doorstroomnorm. Met de opschorting van het studieadvies wordt overigens ook de derde kans voor één jaar opgeschort.

Een en ander betekent dat een groot aantal studenten straks aan hun tweede jaar mogen beginnen terwijl ze wellicht nog een flink deel van het propedeutisch programma moeten behalen. De OER stelt dat deze studenten slechts beperkt onderwijs zouden mogen volgen maar om studievertraging zoveel mogelijk te beperken zal het betreffende OER-artikel voor deze groep studenten beperkt worden toegepast. Aan het eind van het studiejaar 2020-2021 wacht hen uiteraard wél een BSA; de studiepunten behaald in de hoofdfase kunnen daarbij niet worden meegeteld.

Tijdens de afgelopen (online) CMR-vergadering lichtte Collegevoorzitter Henk Hagoort het besluit toe. Hij wees erop dat de Hogeschool Rotterdam van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de BSA dan maar helemaal af te schaffen, maar zo ver wil Windesheim niet gaan. Wat betreft de beperking opgenomen in de OER stelde hij voor dat de opleidingen niet uitgaan van wat niet mag (‘nee, tenzij..’) maar de studenten straks zoveel mogelijk gelegenheid bieden om hoofdfasevakken te gaan volgen (‘Ja, mits…’). De Centrale Medezeggenschapsraad had enige kritische vragen bij de juridische inkleding van het besluit, met name het aspect dat de bevoegdheid tot het geven van het studieadvies en/of de bindende afwijzing door het College bij de domeindirecteur en/of de examencommissie is gelegd maar nu dus tijdelijk wordt ingetrokken. Maar verder kon de Raad zich in het besluit vinden. Studenten krijgen nog een persoonlijke brief waarin een en ander zal worden medegedeeld en nader uitgelegd. (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *