Inge Grimm nieuwe voorzitter bestuurscollege

De Raad van Toezicht van Windesheim heeft gekozen voor een korte weg naar een nieuwe CvB-voorzitter. Gezocht wordt vanaf nu naar een tweede CvB-lid. De Centrale Medezeggenschapsraad zet echter vraagtekens bij de procedure die hierbij gevolgd is.

Foto: Windesheim

Nadat CvB-voorzitter Henk Hagoort in november vorig jaar aankondigde te zullen vertrekken, zou per 1 februari een vacature voor een nieuwe voorzitter ontstaan. De Raad van Toezicht van Windesheim, die de benoemingsprocedure leidt, heeft intern en extern verkennende gesprekken gevoerd met personen en instanties over de uitdagingen waar Windesheim voor staat en wat dit betekent voor een nieuw College van Bestuur. Inge Grimm werd benoemd tot waarnemend voorzitter gedurende de interim-periode.

Daadkracht

Uit die gesprekken constateerde de RvT dat ‘door de regionale stakeholders de zichtbaarheid, verbinding en daadkracht van Inge Grimm in de regio expliciet werd benoemd’. En dat ‘haar sterke aanwezigheid en verbindende rol in de regio Zwolle ook intern herkend en gewaardeerd wordt.’ Grimm zelf had in gesprekken met de RvT al aangegeven de functie van voorzitter te ambiëren.

Eén en een is twee, zal de Raad van Toezicht hebben gedacht. De raad liet aan de Centrale Medezeggenschapsraad in januari weten vervolgstappen te zetten in het proces. De RvT was ‘voornemens om Inge Grimm als kandidaat voor de functie van voorzitter CvB voor te dragen en de voorgestelde benoemingsprocedure in gang te zetten. Als de procedure is doorlopen en de voorzitter is benoemd, betekent dit dat er een vacature voor lid CvB ontstaat. Voor deze vacature zal de gebruikelijk procedure worden gestart.’

Kritische reactie

De Raad vroeg aan de Centrale Medezeggenschapsraad hierover advies uit te brengen. De CMR werd behoorlijk verrast door deze gang van zaken en kwam enkele dagen later met een kritische reactie. Zij had graag gezien dat ook voor het benoemen van de voorzitter de gewone open sollicitatieprocedure werd gevolgd en adviseerde de RvT:

‘… om niet af te wijken van de procedure zoals deze is beschreven in de ‘selectie- en benoemingsprocedure voor voorzitter CvB’ (maart 2016). De CMR is van mening dat de werving navolgbaar, zuiver, eerlijk, transparant en gelijk moet zijn voor iedereen. Het moet uitlegbaar zijn naar de medewerkers en studenten, zonder schade aan te brengen aan organisatie en persoon. Het principe ‘practice what you preach’, het geven van het goede voorbeeld achten we dan ook van groot belang.’

Adviesrecht

In reactie hierop constateerde de RvT dat de CMR ‘in feite niet in gaat op ons procedurevoorstel; de Centrale Medezeggenschapsraad laat weten dat hij vindt dat de procedure uit 2016 zou moeten worden gevolgd, en geeft een aantal overwegingen ter toelichting daarop. Wij zien dat anders. De procedure uit 2016 is opgesteld en toegepast in een situatie waar de Raad van Toezicht voor een externe werving voor het voorzitterschap had gekozen. Die situatie is nu niet aan de orde. (…) Wij zullen dus het advies van de CMR om een andere procedure te volgen niet overnemen.’

En daar bleef het bij. De CMR heeft hier slechts adviesrecht, constateert voorzitter Claudia Tempels spijtig.

Los van persoon

Tempels benadrukt daarbij dat dit meningsverschil volledig los staat van de persoon van Inge Grimm en haar kwaliteiten. ‘Het gaat ons om de indruk die deze hele gang van zaken op medewerkers en studenten kan maken. Daarnaast maken we ons zorgen over het effect van deze gang van zaken op de geloofwaardigheid van de nieuwe voorzitter. En hoe geloofwaardig ben je, als je de procedure zo gemakkelijk aanpast, als Raad van Toezicht? Als je als medewerker een interne move wil maken dan moet je door enorm veel procedures om een stapje verder te komen. Maar dat vond de Raad van Toezicht geen goede vergelijking’, aldus Tempels. (MH)

Lees hier de betreffende documenten van de CMR:

 20220217 advies CMR procedure benoeming CvB.pdf

 20220210 advies CMR profiel CvB.pdf

 20220316 Profielschets en benoemingsprocedure College van Bestuur.pdf

Lees hier de documenten van de RvT:

 Brief 2022-115 aan CMR inzake adviezen profielschets en benoemingsproceDure-ob.pdf

 Brief 2022-024 aan CMR inzake invulling vacature CvB ob.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *