Flevoland sneller op eigen benen

Startfinanciering kan eind 2019 al stoppen

  • Dankzij snelle groei kan Windesheim Flevoland eerder dan verwacht op eigen benen staan.
  • Het domein wordt waarschijnlijk per 2020 binnen de normale Windesheimbegroting gebracht.

Tot nu toe bestond er een financiële ‘waterscheiding’ tussen Flevoland en de rest van Windesheim, omdat Almere bijzondere subsidies ontving. Die scheiding wordt binnenkort opgeheven. Sinds 2010 wordt de nevenvestiging mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie OCW, de Provincie Flevoland en de Gemeenten Almere en Lelystad. Zij hebben een fonds van 72 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanloopkosten. Het financieringsmodel zou tot 2027 lopen. “Maar we constateren nu dat de groei van het aantal studenten en andere ambities al eerder zijn gerealiseerd”, legt manager Planning en Control Marinus Zandvoort uit. “Daarom zijn we in gesprek over beëindiging van de overeenkomst.”

De bedoeling is om het restant van het fonds grotendeels aan Windesheim over te dragen. Dan kan de hogeschool vanaf 2020 de exploitatie van het domein helemaal voor eigen rekening nemen. De nog te verwachten tekorten kunnen worden gedekt uit het extra geld. Volgens Zandvoort wordt het voorstel gesteund door de voorbereidende partijen maar heeft er bestuurlijk nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Bij een positief besluit zou de financieringsovereenkomst eind 2019 kunnen eindigen.

De technisch-financiële omzetting van domein Flevoland naar de Windesheimbrede begrotingssystematiek is al verwerkt in de Kadernota 2020, die is voorgelegd aan de centrale medezeggenschapsraad. Volgens het oude model met ‘waterscheiding’ zou Flevoland in 2020 zo’n 30 miljoen euro ontvangen waarvan circa 10 miljoen nodig is voor overhead.

Overigens verwacht Windesheim nog te moeten investeren in huisvesting voor Flevoland waarin het fonds eerder niet voorzag. Flevoland is veel sneller gegroeid dan verwacht.

Het aantal studenten is per 1 oktober 2018 gestegen naar bijna 3900. Het beoogde doel van 4200 studenten per 2026 wordt waarschijnlijk dit jaar al bereikt, zegt domeindirecteur Kees Stolwijk. Hij ziet de rol van de financiers verschuiven van een financiële naar een meer inhoudelijke rol. “Daarbij gaan we samen – inclusief andere regionale partijen – kijken hoe we verder invulling geven aan de verdere ontwikkeling van Windesheim Flevoland en het onderwijsaanbod.” (EM)

You may also like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *