We care, we dare, we share

Strategische koers Hogeschool Windesheim 2017-2022

In de komende jaren werken wij op onze hogeschool stapsgewijs aan het toekomstperspectief om voor elke student een persoonlijke leerroute mogelijk te maken. Ons ideaal is dat geen enkele student onnodig uitvalt. Elke student krijgt de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding te ontdekken welk curriculum het beste bij hem of haar past, als onderdeel van een leven lang leren. Zo worden en blijven studenten kansrijk op de arbeidsmarkt. Aan het realiseren van dit ideaal gaan we de komende jaren stap voor stap werken.

We care
Missie en maatschappelijke opdracht
De missie van onze hogeschool is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen wij door het opleiden van waardenvolle professionals en door het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin ieder individu gelijke rechten en kansen heeft om actief mee te doen. Een samenleving gebaseerd op waarden als gelijkheid, solidariteit, menselijke waardigheid en de omarming van diversiteit. Die waarden spelen een belangrijke rol in ons onderwijs en zijn richtinggevend voor ons onderzoek. Inclusiviteit betekent voor onze hogeschool dat wij iedere student zien als een uniek mens met sterke kanten én beperkingen. Wij ondersteunen daarom elke student (jongvolwassenen en professionals, nieuwkomers en alumni) optimaal om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Elke student krijgt de kans om – met de begeleiding die hij of zij nodig heeft – een persoonlijke en uitdagende leerroute uit te zetten, vormgegeven in verbinding met wat het werkveld nu en straks vraagt.

Bij een duurzame samenleving gaat het over hoe we evenwichtig en duurzaam omgaan met de aarde, haar grondstoffen en de mensen die er leven (people, planet, profit). Ook dat thema speelt een belangrijke rol in het vormgeven van ons onderwijs en het richten van ons onderzoek.

Onze studenten beginnen of vervolgen hun ontwikkeling bij onze hogeschool tot zowel bekwame professionals als zelfbewuste, verantwoordelijke (wereld)burgers. Daarmee zijn wij een waardengedreven community van studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers. Samen met bedrijven en instellingen uit de regio, zowel van Zwolle als in Flevoland, geven wij vorm aan een leer- en onderzoeksomgeving die innovatief en inspirerend is.

Het hoger beroeps onderwijs heeft een belangrijke emancipatoire functie. We zien het daarom als onze maatschappelijk opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft, de mogelijkheid te bieden op onze hogeschool hoger onderwijs te volgen. Ongeacht hun afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd. Elke student met talent verdient de kans zich ten volste te ontplooien. Daarbij hebben we de komende jaren speciale aandacht voor de instroom vanuit en aansluiting met het mbo, omdat deze studenten tot nu toe vaker uitvallen dan andere studenten.

We dare
Onze drie ambities voor 2017-2022
Onze missie en maatschappelijke opdracht vertalen zich in de volgende drie ambities voor de komende jaren:

 1. Elke student heeft een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is.
 2. Het onderzoek op onze hogeschool richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving.
 3. We verbeteren de doorstroom van studenten in de onderwijsketen.

Deze drie ambities bepalen de koers voor de komende jaren. Ondertussen blijven we dagelijks werken aan de kwaliteit van ons onderwijs, ons onderzoek en onze dienstverlening. Wij gaan de genoemde ambities stapsgewijs, en in samenspraak met studenten, medewerkers, werkveld en andere externe stakeholders, realiseren.

Uitwerking ambitie 1: ‘Elke student heeft een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is’
Het ideaal van een persoonlijke leerroute voor elke student hebben we uitgewerkt in een toekomstperspectief dat bestaat uit verschillende elementen waar we gezamenlijk de komende jaren aan gaan werken:

 • Elke student, jongvolwassene en professional, dagen we uit een persoonlijke leerroute uit te zetten. Deze leerroute is de uitkomst van de best mogelijke match tussen enerzijds het persoonlijke talent van de student en anderzijds de behoeften en eisen van het (toekomstig) werkveld, beroep of mix van beroepen waar de student zich aan wil verbinden.
 • Om deze verbinding aan te (leren) gaan start elke student met een intake of assessment en wordt hij of zij gedurende zijn of haar leerroute begeleid door een bij hem of haar passende studieloopbaanbegeleider.
 • Tijdens hun studie worden studenten uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen en hun leef- en denkwereld te vergroten. Meer en meer worden ze vormgever van hun eigen leerroute en leerproces. De invulling van een curriculum en de gekozen didactiek en (toets)vorm worden afgestemd op de individuele student.
 • Studenten leren samen maar ook alleen, on- en offline, op de campus en op de werkplek, thuis of in het buitenland. De nadruk binnen de campus ligt op activerende en sociale werkvormen, vooral gericht op betekenis geven aan (elders) opgedane kennis.
 • Tijdens hun studie maken studenten deel uit van kleinschalige communities. Deze zijn bij voorkeur divers en multidisciplinair samengesteld. Hierin ontwikkelen zij zich tot waardenvolle professionals. Wij ondersteunen de ontwikkeling van een moreel kompas met ruimte voor de waarden van onze democratische samenleving, duurzaamheid, respect voor de medemens, solidariteit en het omgaan met (culturele) diversiteit.
 • Geen enkele student op onze hogeschool valt onnodig uit. Iedere student verdient een passend diploma (AD, bachelor of master) of certificaat. Voor zowel diploma’s als certificaten geldt dat ze hbo-waardig zijn en voor hoge kwaliteit staan. Waar nodig begeleiden we de student in een alternatieve studiekeuze of in de overgang naar werk en een Leven Lang Leren. Behalve diploma-gericht aanbod, bieden we ook losse modules aan. Hiermee sluit onze hogeschool aan bij de human capital agenda van de regio.
 • Docententeams zijn zo samengesteld dat ze als groep breed en flexibel inzetbaar zijn om optimaal in te spelen op de persoonlijke leerroutes van studenten. Zij zijn spil in een lerend netwerk. De docententeams verbinden theorie, praktijk en werkveld. Interdisciplinair denken en handelen zijn vanzelfsprekend, naast specialistische kennis van een bepaald werkveld.
 • De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat elke student zijn of haar studietraject zo succesvol mogelijk kan doorlopen. De route die studenten volgen en de daarbij horende begeleiding staan centraal in de wijze waarop wij het onderwijs organiseren en de digitale omgeving inrichten.

Uitwerking Ambitie 2: ‘Het onderzoek op onze hogeschool richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving’
Lectoraten geven met hun ambities en onderzoeksprojecten invulling aan de gezamenlijke missie. Van hieruit focussen we ons onderzoek op een beperkt aantal thema’s die aansluiten bij de kracht en ambitie van de regio. De grote maatschappelijke vraagstukken vragen om een interdisciplinaire benadering waarbij studenten, onderzoekers, docenten en werkveld projectmatig samenwerken. Wij hebben de ambitie uit te blinken in deze werkwijze. We zorgen ervoor dat dit aantoonbare impact heeft binnen de regio en daarbuiten. Daarnaast kiezen we voor een groter accent op techniek en informatietechnologie, gelet op de snelle technologische ontwikkelingen binnen alle vakgebieden en de vraag vanuit de regio. We richten ons in de periode van dit strategische plan op de volgende punten.

 • Lectoren en onderzoekers worden uitgedaagd om op hun eigen wijze invulling te geven aan onderzoek dat bijdraagt aan een inclusieve en duurzame samenleving.
 • De verbinding tussen onderzoek en onderwijs wordt intensiever. Lectoren en onderzoekers zijn actief betrokken bij het onderwijs; de minimale onderzoeksaanstelling van docent-onderzoekers in lectoraten wordt verhoogd.
 • Onderzoek wordt uitgevoerd binnen communities (fieldlabs, living labs, kenniswerkplaatsen) waarin studenten, docenten, lectoren, onderzoekers en werkveld participeren en werken aan vraagstukken uit de praktijk. Daarnaast hebben we de ambitie expertise op te bouwen op het thema inclusiviteit. We sluiten hierbij aan bij de reeds aanwezig kennis over dit onderwerp bij andere kennisinstellingen in Nederland.
 • Om de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in het onderwijs verder te brengen en daarin te excelleren gaan we hiernaar meer onderzoek verrichten, zodat interventies meer ‘evidence based/informed’ ingezet kunnen worden.
 • We ontwikkelen doelstellingen op indicatoren die de impact van ons onderzoek in de praktijk weergeven. Deze impact wordt ondersteund door een geïntegreerd publicatie- en communicatiebeleid.
 • Door focus op een beperkt aantal lectoraten en thema’s wordt er meer massa en expertise per lectoraat gecreëerd. Door te werken aan multidisciplinaire thema’s worden onderzoekers uitgedaagd meer interdisciplinair te werken. Deze slagkracht wordt vervolgens ingezet om meer externe financiering voor het onderzoek te genereren Hierbij vormt de (maatschappelijke) inhoudelijke vraag altijd het uitgangspunt. Verder wordt er op een beperkt aantal onderwerpen meer ervaring opgedaan met Europese programma’s.

Uitwerking ambitie 3: ‘We verbeteren de doorstroom van studenten in de onderwijsketen’
Voor een optimale persoonlijke leerroute van elke student op onze hogeschool willen we belemmeringen in de onderwijsketen (vo-hbo, mbo-hbo, hbo-wo) wegnemen en in samenwerking met andere onderwijsinstellingen nieuwe wegen zoeken om de doorstroom van studenten te verbeteren.

Voor de korte termijn werken we vooral aan een betere aansluiting tussen mbo en hbo. Gelet op onze maatschappelijke opdracht willen we meer mbo’ers stimuleren om hun leerroute in het hbo te vervolgen en onnodige uitval voorkomen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de roc’s uit de regio Zwolle en Flevoland en aansluitend bij best practices binnen de huidige opleidingen.

We werken ondermeer aan het volgende:

 • Docenten van verwante opleidingen van roc’s en van onze hogeschool analyseren welke behoeften studenten hebben om de doorstroom beter te laten verlopen en hoe we het oppakken van een vervolgopleiding in het hbo voor hen aantrekkelijker kunnen maken. Doel is zowel het realiseren van een gericht uitstroomprofiel in mbo-4 als een ‘welkomstcultuur’ in de propedeuse van het hbo.
 • Ouderejaars studenten van onze hogeschool begeleiden als peermentoren mbo-4 studenten in hun overstap naar het hbo, door hen te ondersteunen bij de keuze voor doorstuderen en de gewenste leerroute.
 • Samen met collega-hogescholen en roc’s ontwikkelen we een pre pabo traject om de achtergebleven instroom van mbo’ers in de pabo’s te verhogen.
 • We breiden de mogelijkheid voor het behalen van het AD-niveau uit om meer keuzemogelijkheden te bieden, zowel aan mbo 4 studenten als aan professionals die hun studie in het hbo wensen te vervolgen.
 • In aansluiting op bestaande initiatieven breiden we de samenwerking met roc’s uit, van gezamenlijke projecten in het werkveld tot en met gemeenschappelijk onderzoek van lectoraten en practoraten.
 • We werken aan verbetering van de doorstroom elders in de onderwijsketen in samenwerking met betrokken instellingen, bijvoorbeeld hbo-wo.

We share
Van bolwerk naar netwerk
Onze gewaagde ambities kunnen we alleen waarmaken als we samenwerken en in constante verbinding staan met de wereld om ons heen (regio, werkveld, onderwijs-instellingen). Dat geldt ook intern voor ons als studenten en medewerkers van Windesheim. We willen van een institutioneel en gesegmenteerd bolwerk een professioneel en lerend netwerk worden. Daar hoort een besturingmodel bij dat uitgaat van gezamenlijke professionele verantwoordelijkheid waarbij traditionele grenzen tussen opleidingen, domeinen en diensten vervagen. Elkaars talent en vakmanschap benutten, kennis delen en samenwerken zijn de belangrijkste voorwaarden om studenten optimaal in hun persoonlijke leerroute te begeleiden.

We hebben oog voor elkaar en zijn betrokken op de samenleving.
We hebben de durf om te vernieuwen, het bestaande ter discussie te stellen en zijn nieuwsgierig hoe het beter kan.
We delen onze kennis en zijn gericht op samenwerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *