‘We gaan de opleidingen uitdagen’

Een bijdrage leveren aan ‘een inclusieve en duurzame samenleving’. Dat is de missie van Windesheim zoals vastgelegd in het concept. Wat betekent dat precies? En waar is ‘ondernemen’ gebleven? Een interview met CvB-voorzitter Henk Hagoort.

Wat betekent duurzaam voor het onderwijs?

‘Het gaat bij dat begrip duurzaam uit onze missie niet om wát we doen maar om het waaróm. We willen een bijdrage leveren aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat ‘duurzaam’ zie ik nú al in ons onderwijs en onderzoek. Daar zijn lectoren en docenten al oprecht mee bezig. Denk aan duurzaam bouwen bij de opleiding bouwkunde, of aan duurzame inzetbaarheid bij HRM. Maar voor mij betekent het dat we studenten zó opleiden dat ze langs die lijnen iets kunnen betekenen voor de samenleving. Docenten moet de studenten kunnen vertellen hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het leefbaar houden van de aarde. En ik denk dat we als College de opleidingen op dit punt zeker zullen uitdagen!’

Het Instellingsplan besteedt veel aandacht aan de overgang MBO-HBO. De term ‘excellentie’ kom ik niet tegen. Minder aandacht voor de uitschieters naar boven?

‘We gaan ons voor hen zeker niet minder inzetten. Onze eerste ambitie blijft dat het onderwijs voor álle studenten uitdagend moet zijn. Alleen, in de afgelopen jaren is er heel veel geïnvesteerd in het verhogen en borgen van de kwaliteit van het hoger onderwijs en dat had als neveneffect dat de kloof met het MBO groter is geworden. Op dat punt moeten we dus actie ondernemen zónder iets aan de kwaliteit af te doen.’

Een taak die ook vrijwel verdwenen lijkt, is ondernemen.

‘Wat ik in de gesprekken met lectoren en docenten heb ervaren, is dat er veel verwarring bestond over dat begrip. Daarnaast, wanneer je spreekt over drie O’s – onderwijs, onderzoek, ondernemen – suggereer je dat ondernemen onderdeel uitmaakt van het primaire proces, van wat we hier doen. Dat het een eigenstandige activiteit is naast de andere twee O’s. Maar voor mij bestaat het primaire proces uit onderwijs en onderzoek. Als je dat zo wilt zeggen: dat is een breuk met het beleid van mijn voorganger. Ik denk ook dat we de bestaande financiële kaders nader moeten bekijken. Windesheim had de doelstelling dat 15 procent van het budget uit ondernemen moest komen. Ik zou onze doelstellingen op dit terrein liever kwalitatief willen formuleren. Maar ondernemen zal belangrijk blijven. Denk maar aan Leven Lang Leren, waar we fors op gaan inzetten.’

En dan onderzoek. Ook dat moet bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Ben je niet bang dat de band met het onderwijs daardoor weer losser wordt?

‘de lectoren en docenten die ik heb gesproken waren het er allemaal over eens dat onderwijs en onderzoek beter op elkaar moeten aansluiten. En ik denk dat je dat kunt bereiken juist door het onderzoek te richten op maatschappelijke vraagstukken. Ik zie dus kansen om vanuit de kenniscentra thema’s, vraagstukken, te kiezen die passen bij het onderwijscurriculum. Zodat daar projecten uit voortkomen waarin lectoren, docenten én studenten kunnen samenwerken. En we moeten natuurlijk voorkomen dat er tussen docenten en lectoren een soort strijd ontstaat over wat het gaat worden: ‘wie bepaalt’. Het moet geen armpje drukken worden.’ (MH)

Het concept instellingsplan is te vinden op Sharenet. Alle medewerkers en studenten worden uitgenodigd om de komende weken hierop te reageren. Half april moet er een definitief concept zijn, dat voorgelegd zal worden aan de CMR en de RvT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *